POCU 5.2

*************************

*************************

*************************

*************************

*************************

*************************

*************************

*************************

*************************

DATA: 15.12.2022

DATA: 15.11.2022

DATA: 11.11.2022

DATA: 02.11.2022

***

**********************************************************************************

FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman
Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
5 Prioritatea de investiție 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
Componentă 1 – Apel : POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Titlul proiectului: Servicii integrate in GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea
Cod SMIS 140782, cod proiect POCU/827/5/2/140782
Beneficiar: ORAS ODOBESTI | Parteneri: P2 – SCOALA GIMNAZIALA „IOAN CIMPINEANU |
P3 – ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA (GAL) TINUTUL VIEI SI VINULUI VRANCEA

Servicii integrate în GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea
POCU/827/5/2/140782

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman
Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
5 Prioritatea de investiție 9.VI: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
Componentă 1 – Apel : POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea de servicii de sprijin Sociale, Socio-medicale, educationale, formare profesionala si dezvoltarea antreprenoriatului, pentru un numar de 250 de persoane din Oras Odobesti si teritoriul GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea/GAL TVV.
Rezultatul asteptat al proiectului este reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune socială prin – furnizarea de servicii integrate pentru un numar de 250 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din Oras Odobesti si teritoriul GAL TVV prin servicii de sprijin: servicii sociale si socio-medicale pentru 250 pers.din GT, servicii de educatie tip GPP , SDS primar si gimnazial pentru 125 de pers din GT , cat si masurii de ocupare prin: furnizarea de formare profesionala pentru 96 de pers din GT, informare si consiliere profesionala pentru 29 de pers. din GT cat si imbunatatirea antreprenoriatului prin 8 start-upuri in vederea reducerii numarului de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatea marginalizata a Oras Odobesti si teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea.

GRUPUL ȚINTĂ
Grupul tinta total al proiectului este format din 250 de persoane in risc de saracie sau excluziune sociala din Oras Odobesti si teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea.
– au domiciliul/ locuiesc in Oras Odobesti si teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea.
– sunt in risc de saracie sau excluziune sociala – prin incadrarea intr-una din categoriile
(A) in risc de saracie sau
(B) se confrunta cu o deprivare materiala severa sau
(C) traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a muncii.
Persoanele din grupul tinta in cadrul acestui proiect vor face parte din urmatoarele 3 categorii de beneficiari eligibili: 250 de persoane in risc de saracie sau excluziune sociala din Oras Odobesti si teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea.
1. persoane adulte somere, inactive – grup țintă coordonat de către GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea – Partener 3;
2. persoane varstnice aflate in situatii de dependenta, mai ales persoanele varstnice care locuiesc singure si/sau nu sunt autonome si nu beneficiaza de sprijin in gospodarie – grup țintă coordonat de către Oraș Odobești – Solicitant sau Partener 1;
3. copii in situatii de dificultate – grup țintă coordonat de Școala Gimnazială ,,Ioan Cîmpinenu’’ din comuna Câmpineanca, județul Vrancea – Partener 2.

Grupul țintă vizat de GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea – Partener 3:
1. persoane adulte somere, inactive;
Sunt acele persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
– au sub 25 de ani – au împlinit 16 ani – nu au un loc de muncă sau nu urmează niciun program educațional sau de formare (cu excepția proiectelor non-competitive de tip „scheme naționale”)
– sunt șomeri pe o perioadă de timp mai mare de 6 luni – au rezidența/ domiciliul într-una dintre regiunile de dezvoltare eligibile
– sunt înregistrate la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
„Șomerul înregistrat” este persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
– este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare; – starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
– nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare;
– este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă;
– se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcționează în condițiile prevăzute de lege, în vederea obținerii unui loc de muncă.
Sunt asimilați șomerilor și:
– absolvenții instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale
– absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale
Sursa: Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
„Șomerul de lungă durată” se definește ca persoana care este șomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani și pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 25 de ani.
Sursa: Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
„Persoanele inactive” sunt persoanele care nu fac parte din forța de muncă (care nu sunt nici ocupate, nici șomere).

Populația inactivă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care n-au lucrat nici cel puțin o oră și nici nu erau șomeri în perioada de referință, aflându-se în una din următoarele situații:
– elevi sau studenți;
– pensionari (de toate categoriile);
– casnice (care desfășoară numai activități casnice în gospodărie);
– persoane întreținute de alte persoane ori de stat sau care se întrețin din alte venituri (chirii, dobânzi, rente etc.).

Sunt considerate persoane inactive și persoanele care au declarat că în săptămâna de referință aveau un loc de muncă de la care au absentat, care nu au certitudinea că vor reveni la locul de muncă într-o perioadă de cel mult trei luni și care nu primesc cel puțin 50% din salariu de la angajator, nu sunt disponibile să înceapă lucrul și care nu au căutat în mod activ un loc de muncă.
Persoanele care se încadrează în grupul țintă trebuie să aibă domiciliul sau viză de flotant în teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea, respectiv:
– oraș Odobești,
– comunele: Bordești, Câmpineanca, Cârligele, Cotești, Dumbrăveni, Golești, Jariștea, Obrejița, Popești, Slobozia Bradului, Tâmboești, Urechești, Vârteșcoiu, județul Vrancea
– Podgoria, județul Buzău.
1. Ce înseamnă ,,Persoane adulte somere, inactive’’ :
A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% media veniturilor disponibile în totalul populației.
B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare: nu își pot permite:
1. să plătească chiria sau facturile la utilități,
2. să asigure încălzirea adecvată a locuinței,
3. să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
4. să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,
5. o săptămână de vacanță departe de casă,
6. un autoturism,
7. o mașină de spălat,
8. un TV color, sau
9. un telefon.
C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.
Conform terminologiei utilizate în POCU, populația în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul GAL formează comunitatea marginalizată care va reprezenta grupul țintă vizat în mod obligatoriu în cadrul proiectului POCU.
Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în teritoriul GAL, precum și persoanele fără adăpost (inclusiv copii și tineri) care se află în raza teritoriului GAL, vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că trăiesc în una din zonele cuprinse în teritoriu (declarație pe propria răspundere).

Cursuri oferite prin proiect:
1. Curs de viticultor (48 de persoane):
– 360 ore (45 de zile);
– transport gratuit și o masă asigurată;
– după finalizarea cursurilor și obținerea diplomei acreditate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si de CNFPA și se va oferi o subvenție de 1.100 de lei

2. Curs mecanic agricol (24 persoane):
– 720 ore (90 de zile);
– transport gratuit și o masă asigurată;
– după finalizarea cursurilor și obținerea diplomei acreditate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si de CNFPA și se va oferi o subvenție de 2.500 de lei

3. Curs antreprenoriat (24 persoane)
– 40 ore (5 zile);
– transport gratuit și o masă asigurată;
– după finalizarea cursurilor și obținerea diplomei acreditate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si de CNFPA și se va oferi o subvenție de 200 de lei.
Pentru cei care vor urma cursurile de antreprenoriat vor avea posibilitatea de a participa la un concurs de planuri de afaceri, prin care sunt desemnați 8 câștigători.
Cei 8 câștigători vor fi finanțați cu suma de 25.000 euro și vor avea următorele obligații:
– să deschidă o firmă în orice domeniu doresc (taxele de înscriere firmă vor fi asigurate din cadrul proiectului);
– să aibă activitate pe acea firmă minim 19 luni;
– să aibă un angajat (administratorul firmei se poate angaja la propria firmă);
– din banii câștigați la concurs vor putea să-și asigure salariu, dotări, chirie spațiu sediu, etc.

Documente necesare înscriere în grupul țintă:
1. Copie a cărții de identitate – cu semnatura persoanei din grup tinta/GT, conform cu originalul ;
2. Copie a certificatului de naștere- cu semnatura persoanei din grup tinta/GT, conform cu originalul ;
3. Copie a certificatului de căsătorie (daca este cazul) cu semnatura persoanei din grup tinta/GT, conform cu originalul ;
4. Copie dupa ultima diploma- cu semnatura persoanei din grup tinta/GT, conform cu originalul;
5.Documente care sa ateste incadrarea lor in categoria persoanelor inactive/somere – tipurile de documente solicitate sunt : Declaratie pe proprie raspundere privind apartenenta la grupul tinta/la care se ataseaza dupa caz (Carnet de somer /Dovada de somer neindemnizabil si/sau Adeverinta de venit de la UAT – in original;
6. În cazul persoanelor care primesc ajutor social – ancheta socială copie conform cu originalul;
7. Pentru persoanele care primesc subvenție de la APIA, declarație pe propria răspundere prin care este specificată valoarea subvenției împărțită pe 12 luni.