Apariții media

************************************************************************************

COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 10.06.2021 – 09.12.2023 se desfășoară activitatea de implementare a proiectului ,,Servicii integrate în GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea’’ POCU/827/5/2/140782 în teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea, drept pentru care în perioada noiembrie – decembrie 2021 se vor desfășoară activități și întâlniri în vederea selectării grupuilui țintă aferent proiectului.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman

Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

5 Prioritatea de investiție 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

Componentă 1 – Apel : POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Titlul proiectului: Servicii integrate in GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea
Cod SMIS 140782, cod proiect POCU/827/5/2/140782 şi este implementat de Oras Odobesti, în calitate de Lider de proiect, împreună cu următoarele organizaţii în calitate de parteneri naţionali: Scoala Gimnaziala Ioan Cimpineanu P1 si Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Tinutul Viei si Vinului Vrancea P2.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea de servicii de sprijin Sociale, Socio-medicale, educationale, formare profesionala si dezvoltarea antreprenoriatului, pentru un numar de 250 de persoane din Oras Odobesti si teritoriul GAL Tinutul Viei si Vinului Vrancea/GAL TVV.

Astfel vor fi create 8 de locuri de muncă prin dezvoltarea a 8 startupuri, pe intreg teritoriul GAL TVVV, in diferite domenii nonagricole. Aceste startupuri vor sprijinii accesul pe piața muncii a persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din Oras Odobesti si teritoriul GAL TVV din urmatorul grup tinta:

1. persoane adulte somere, inactive;

2. persoane varstnice aflate in situatii de dependenta, mai ales persoanele varstnice care locuiesc singure si/sau nu sunt autonome si nu beneficiaza de sprijin in gospodarie;

3. copii in situatii de dificultate;

De asemenea în cadrul acestui proiect se vor oferi servicii integrate pentru 250 de persoane din zona rurala aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate de tipul:servicii sociala/socio-medicale,educatie, ocupare, antreprenoriat, care sunt informate cu privire la activitatile si rezultatele proiectului.

Proiectul are o durată de implementare de 30 luni și are o valoare totală de 4.843.474,76 lei din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 4.781.034,64 lei iar contribuţia proprie este de 62.440,12 lei.

La evenimentul de lansare al proiectului vor fi invitaţi să participe reprezentanţi ai instituțiilor publice, ai mass-mediei, ONG-urilor și specialiști din rândul partenerilor implicați în acest proiect.

Pentru informaţii suplimentare legate de activitățile proiectului puteți să ne contactați prin email: primariaodobesti@gmail.com, telefon: 0749 576 185, sau direct la sediul Solicitantului, Oras Odobesti, str. Libertatii , nr. 113, județul Vrancea.

*******************************************************************************

Anunț selecție personal GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea în cadrul proiectului
,,Servicii integrate în GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea” POCU/827/5/2/140782

Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea în calitate de partener 3 UAT Oraș Odobești – lider și Școala Gimnazială ,,Ioan Cîmpineanu” – P2), în cadrul proiectului ,,Servicii integrate în GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea” POCU/827/5/2/140782, anunță selectarea personalului desemnat de GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea pentru implementarea proiectului.

Expert consiliere antreprenorială ………………… Pleșu Andrei Cosmin
Expert desegregare și coordonare voluntary ………… Dăneasă Nicoleta

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”.

SERVICII INTEGRATE ÎN GAL ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA

U.A.T. ORAŞ ODOBEŞTI, în calitate de lider, în parteneriat cu Asociația Grupul de Acțiune Local (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea și Școala Gimnazială “Ioan Cîmpineanu” anunță semnarea în data de 09.06.2021 a contractului de finanțare nr. POCU/827/5/2/140782, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud – Est, având ca obiect acordarea unei finanțări nerambursabile pentru implementarea proiectului „Servicii integrate in GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea”, cod MySMIS 140782.

Perioada de implementare a proiectului este de 30 luni, valoarea totală a acestuia fiind de 4.843.474,76 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 4.781,034,64 lei.
Proiectul este depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Apel POCU/827/5/2/ Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC, Axa prioritară /2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC.

Obiectivul general îl reprezintă reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin oferirea de servicii de sprijin sociale, socio-medicale, educaționale, formare profesională și dezvoltarea antreprenoriatului, pentru un număr de 250 de persoane din orașul Odobești și teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea unui parteneriat public-privat pentru implementare de servicii integrate printr-o echipă de management și implementare multidisciplinară timp de 30 de luni în vederea reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

2. Operaționalizarea infrastructuri sociale pentru Centrul de zi de asistență și re-cuperare/CZAR prin achiziții de produse și servicii, cât și asigurarea cu bunuri și servicii pentru desfășurarea activităților proiectului în condiții optime.

3. Înscrierea în grupul țintă a 250 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașul Odobești și GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea în vederea furnizării de servicii integrate în cadrul proiectului.

4. Informarea și publicitatea proiectului prin organizarea a 3 conferințe de presă, 10 întâlniri de identificare a grupului țintă, 20 seminarii pentru părinți din grupul țintă, 2 evenimente de diseminare, expunere 200 de afișe, 3 rollupuri, în teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea, împărțirea de 500 de pliante, publicare și trimitere a 30 de newslettere, publicare 10 comunicate de presă, realizarea unui web-site al proiectului, pentru a asigura o bună vizibilitate a proiectului în teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea.

5. Dezvoltarea pe o perioadă de 29 de luni a infrastructuri sociale/CZAR, pentru a dezvolta și oferi servicii de sprijin: sociale și socio-medicale pentru 250 de persoane aflate în risc de săracie și excluziune socială în vederea incluziuni sociale din orașul Odobești și teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea.

– Furnizarea de servicii sociale de evaluare, consiliere, socializare, asistență și recuperare pentru 250 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială în vederea in-tegrării/reintegrării în societate

– Furnizarea de servicii socio-medicale pentru 50 de persoane din grupul țintă aflate în risc de sărăcie și excluziune socială în vederea îmbunătățirii calității vieții

– Desfașurarea unui program inovativ de 20 de seminarii pentru părinți și reprezentanți ai copiilor în vederea dezvoltării personale și a integrării și reintegrării sociale.

6. Dezvoltarea de servicii de educație de tip GPP pentru 34 de copii în situații de dificultate, SDS primar pentru 57 de copii în situații de dificultate și SDS gimnazial pentru 34 de copii în situații de dificultate din orașul Odobești și teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea în vederea combaterii abandonului școlar.

7. Îmbunătățirea oportunităților de angajare pentru 96 de persoane din grupul țintă aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin desfășurarea măsurilor de ocupare de formare profesională prin organizarea unor cursuri de inițiere competențe antreprenoriale pentru 24 de persoane din grupul țintă, a unor cursuri de nivelul II-viticultor pentru 48 de persoane din grupul țintă și a unor cursuri de nivelul III – lucrător în mecanică agricolă pentru 24 de persoane. Creșterea capacității de inserție pe piața muncii pentru 29 de persoane din grupul țintă prin sesiuni de informare și consiliere profesională.

8. Dezvoltarea antreprenoriatului la nivel local prin desfășurarea unor activități de sprijin de consiliere antreprenorială, prin 10 întâlniri cu mediul de afaceri și întâlniri individuale cu persoane din grupul țintă, din orașul Odobești și teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea. Organizarea unui concurs de selecție planuri de afaceri în vederea dezvoltării de 8 start-upuri în orașul Odobești și teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea.
Acordarea de 8 subvenții în vederea înființării a 8 firme noi in orașul Odobești și teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea.

9. Incheierea de 9 parteneriate în vederea dezvoltării durabile a comunități marginalizate din orașul Odobești și teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea
– Dezvoltarea voluntariatului în orașul Odobești și teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea prin crearea unui grup de inițiativă de voluntari, care să desfășoare inițiative civice în comunitate;
-Organizarea a 10 campanii de nediscriminare în vederea combaterii discriminării în
comunitatea marginalizată propusă în proiect.

Grupul țintă total al proiectului este format din 250 de persoane în risc de sărăcie sau excluziune sociala, din care cel putin 30 vor fi persoane de etnie rroma din orașul Odobești și teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea și:

– au domiciliul/ locuiesc în orașul Odobești și teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea;
– sunt în risc de sărăcie sau excluziune social;
– prin încadrarea într-una din categoriile (A) în risc de sărăcie sau (B) se confruntă cu o deprivare materială severă sau (C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.

Persoanele din grupul țintă în cadrul acestui proiect vor face parte din următoarele 3 categorii de beneficiari eligibili:

1. persoane adulte șomere, inactive;

2. persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie;

3. copii în situații de dificultate

Principalele beneficii ale grupului țintă care au acces la măsurile de ocupare furnizate în cadrul proiectului sunt:

– funcționarea unei infrastructuri sociale dezvoltate prin PNDR, SDL GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea și creșterea accesului la servicii sociale pentru grupurile aflate în risc;
– îmbunătățirea accesului la educație și reducerea numărului de persoane, de parăsire timpurie a școlii prin serviciile de tip GPP, SDS primar și gimnazial pentru 125 de copii aflati în situații de dificultate;
– creșterea gradului de pregătire profesională a persoanelor inactive/șomeri, prin activități de informare și consiliere profesională pentru piața muncii cât și formare profesională prin cursuri de inițiere în antreprenoriat și curs nivelul II viticultor, curs nivelul III – lucrător în mecanică agricolă, mână de lucru care este căutată de către agenții economici din zona, acest teritoriu fiind unul cu agenți economici în domeniul agricol, în vederea inserției pe piața muncii;
– deprinderea de competențe și abilități antreprenoriale pentru cei care intenționează să își înființeze propria firmă sau să dezvolte o activitate independentă;
– creșterea forței de muncă calificate în domeniul agricol.

DATE DE CONTACT

1. U.A.T. Oraș Odobești, cu sediul in Odobești, str. Libertății, nr. 113, județul Vrancea, cod poștal 625300, cod fiscal 4297827, având calitate de Lider parteneriat/Partener 1.

2. Școala Gimnazială “Ioan Cimpineanu”, cu sediul în sat Câmpineanca, str. Hotarului, nr. 59, comuna Câmpineanca, județul Vrancea, cod poștal 627055, cod fiscal 28135520, având calitate de membru 1/Partener 2.

3. Asociația Grupul de Actiune Locala (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea, cu sediu în loc. Câmpineanca, str. Fîntînelor, nr. 16, com. Câmpineanca, jud. Vrancea, cod fiscal 29220098, având calitate de membru 2/Partener 3.

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”.